Κανονισμος Λειτουργιας

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

MSC DEGREE IN INFORMATICS AND NETWORKS

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,​​ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΤΑ 2019

v1.0

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ4

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΙΤΛΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ5

1.1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.5

2.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.6

3.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.9

3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.9

3.2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ–ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ​​ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ9

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ9

3.4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH​​ ΕΡΓΑΣΙΑ12

3.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ15

3.6 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ16

3.7 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ16

3.8 ΕΞΕΤΑΣΗ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ17

3.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ18

3.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ18

3.11 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ19

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ21

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ21

4.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ22

4.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ23

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ​​ ΕΙΣΑΚΤΈΩΝ24

5.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ24

5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ24

5.2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ​​ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ24

5.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ24

5.3​​ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ25

5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ28

6. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ28

6.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.29

6.2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ29

6.3 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ​​ παράτασης29

6.4 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ29

6.5 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ30

6.6 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ.30

6.7 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ30

6.8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ31

6.9 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ31

7. ΤΙΤΛΟΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ32

7.1​​ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ32

7.2 ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ32

7.3 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ32

7.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ32

8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ34

9 ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.35

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.36

 

 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας απευθύνεται στους​​ υποψήφιους και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος προκειμένου να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη δομή, τη λειτουργία και τους στόχους του μεταπτυχιακού προγράμματος, τις παρεχόμενες σπουδές και τη διαδικασία λειτουργίας και ένταξης στο πρόγραμμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Tο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορικής και Δικτύων».

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ​​ αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», και ειδικεύσεις: «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και «Μηχανικών Δικτύων» το οποίο λειτούργησε από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 - ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017, τέσσερεις κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών με ημερομηνίες εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2015, το Φεβρουάριο του 2017, το Φεβρουάριο του 2018 και τον Σεπτέμβριο 2018. ​​ 

Το παρόν Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφορικής και Δικτύων» αποτελεί μετεξέλιξη του υφιστάμενου Π.Μ.Σ. του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου που επανιδρύθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2926/τ.Β’/20/7/2018 και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ιδίως με τα άρθρα του κεφαλαίου Στ’​​ «Δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών» και του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου Στ’»..​​ 

Τον Οκτώβριο του 2019 θα λειτουργήσει ο Α’ ​​ Κύκλος του Π.Μ.Σ. «Πληροφορικής και Δικτύων»,  ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων (με τη δυνατότητα τμήμα των διαλέξεων να υλοποιείται εξ’ αποστάσεως) και το τρίτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική εργασία.  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή​​ κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΙΤΛΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ

 

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το​​ Π.Μ.Σ. παρέχει προς τους φοιτητές σημαντικές δυνατότητες επιλογών τόσο σε επίπεδο ειδίκευσης όσο και σε επίπεδο μαθημάτων επιλογής, το οποίο αποτελεί βασική σχεδιαστική αρχή του Π.Μ.Σ., επειδή ενισχύει τους εκπαιδευτικούς στόχους του Π.Μ.Σ. και ταυτόχρονα​​ προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις σπουδές τους άρα και να μεγιστοποιήσουν τα εκπαιδευτικά οφέλη που θα λάβουν από το Π.Μ.Σ.​​ 

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Επιστήμη της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν. Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας των θεωρητικών ενοτήτων/μαθημάτων και των εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και των πρόσθετων μορφών εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις από εξειδικευμένους καθηγητές/ερευνητές, ερευνητικές εργασίες, κ.α.) αποσκοπούν:

 • Να επεκτείνουν το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων.

 • Να επικαιροποιήσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα.

 

2.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 είναι:

 • η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

 • η Συνέλευση του Τμήματος,

 • η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.,

 • η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος,

 • ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ..

Α.​​ Η Σύγκλητος είναι το​​ αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

Β.​​ Η Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου,

 • ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,​​ 

 • κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,​​ 

 • συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,​​ 

 • διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το​​ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,​​ 

 • αποφασίζει για τα θέματα που άπτονται της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Π.Μ.Σ. όπως ο ορισμός των ημερομηνιών και των προθεσμιών που αφορούν το Π.Μ.Σ., ο ορισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, συγκροτεί την επιτροπή για την επιλογή των εξωτερικών διδασκόντων, εγκρίνει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων, εγκρίνει τα θέματα των προσφερόμενων διπλωματικών εργασιών, εγκρίνει την ανάθεσή τους στους φοιτητές του Π.Μ.Σ., ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή επιτροπή εξέτασης της διπλωματικής εργασίας, διαπιστώνει την ορθή ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου,

 • ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ’ του Ν.4485/2017.

Η Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στην Συντονιστική Επιτροπή ή​​ στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Γ.​​ Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση για διετή θητεία. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της Συντονιστικής Επιτροπής η Συνέλευση ορίζει νέα μέλη ως αντικαταστάτες, καθώς και τη θητεία τους. Η θητεία του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:

 • Παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του Π.Μ.Σ. και εισηγείται δια του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση επί όλων​​ των ακαδημαϊκών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα εισηγείται:

  • τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και άλλες ημερομηνίες και προθεσμίες που αφορούν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.,​​ 

  • τις ημερομηνίες έναρξης – λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου,​​ 

  • το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων,​​ 

  • την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων,​​ 

  • τη σύνθεση επιτροπών που αφορούν στη λειτουργία του Π.Μ.Σ., όπως για την επιλογή των φοιτητών και για την επιλογή των εξωτερικών διδασκόντων,

  • την εφαρμογή των διατάξεων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)

  • τα θέματα των προσφερόμενων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών,

  • την ανάθεση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

 • Υποβάλλει στη Συνέλευση δια του Διευθυντή προτάσεις και εισηγήσεις σχετικές με:

  • το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων και ενδεχόμενες προϋποθέσεις για την επιλογή τους, π.χ. προαπαιτούμενα μαθήματα

  • τις ακολουθητέες τακτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης του Π.Μ.Σ.​​ 

 • Μεριμνά για τη δημόσια προβολή του Π.Μ.Σ..​​ 

 • Αποφασίζει και εκτελεί για κάθε άλλο θέμα για το οποίο της έχει εκχωρηθεί σχετική αρμοδιότητα από τη Συνέλευση.​​ 

Δ.​​ Η επιτροπή​​ μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος καθορίζει θέματα συνολικής πολιτικής του Ιδρύματος σε σχέση με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται. Αποτελεί δε, δίαυλο επικοινωνίας των Τμημάτων με τη Σύγκλητο του ​​ Ιδρύματος για θέματα που άπτονται των​​ μεταπτυχιακών

Ε.​​ Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης, για διετή θητεία. Προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο Στ’ του Ν.4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής συντάσσει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ., εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. και έχει αρμοδιότητες σχετικές με την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. Όταν στις ψηφοφορίες που συμμετέχει ο Διευθυντής σημειωθεί ισοψηφία η ψήφος του Διευθυντή υπερισχύει. Σε περίπτωση αποχώρησης του Διευθυντή αρμόδια για την αντικατάστασή του είναι η Συνέλευση του Τμήματος.​​ 

Το διοικητικό έργο του Π.Μ.Σ. θα υποστηρίζεται από τη Γραμματεία​​ του Π.Μ.Σ.​​ 

 

3.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

 

3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτησή τους ​​ και έγκριση της από τη​​ Γενική Συνέλευση για μερική φοίτηση χρονικής διάρκειας έξι (6) ακαδημαϊκών ​​ εξαμήνων μερικής φοίτησης.​​ 

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να χορηγεί άδεια προσωρινής αναστολής σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να επιτρέπει την παράταση του ανώτατου χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο.

3.2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ–ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους εκδίδεται και κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει:

α) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών εξαμήνων, β) τις περιόδους των εξετάσεων, γ) τις αργίες.

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εξαμήνου με τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων.​​ 

Στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο προβλέπονται τρεις (3) χρονικές περίοδοι ανά έτος για εξετάσεις: στο τέλος του κάθε εξαμήνου (χειμερινό, εαρινό) και επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες.

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. καλύπτει αντικείμενα που κρίνονται ως απαραίτητα για τη μελέτη, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής διασυνδεδεμένων με υποδομές τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων δεδομένων διαφόρων τύπων και μεγεθών (τοπικών, αστικών ή διαδικτύου) με χρήση τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων μέσων. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν σε ένα διαδραστικό περιβάλλον με πλήρη διασύνδεση με άλλα συστήματα με τα οποία συνθέτουν συστήματα τοπικά, κατανεμημένα ή ακόμη και διαδικτυακά με υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από απλές φορητές έξυπνες συσκευές επικοινωνίας (smart phones) έως υπολογιστική νέφους (cloud computing) και υπολογιστικά συστήματα με αυξημένες δυνατότητες παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. Επιπλέον, η λειτουργικότητα των συστημάτων παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνικών κρυπτογράφησης και ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης των δεδομένων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, πέντε (5) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) στο Β’ εξάμηνο (*), καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί επιτυχώς στη διπλωματική εργασία (Γ’ εξάμηνο).​​ 

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο Β’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να επιλέξουν πέντε (5) μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής διδάσκονται εφόσον έχει εγγραφεί σε αυτά επαρκής αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή όχι λιγότεροι από τρεις (3) φοιτητές.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ενός κύκλου σπουδών είναι μικρότερος των 15 φοιτητών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό ελαχίστων φοιτητών για διδασκαλία του​​ μαθήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ.​​ 

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. φαίνονται παρακάτω:​​ 

Α’​​ ΕΞΑΜΗΝΟ –​​ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΌΣ

ECTS

ΤΙΤΛΟΣ​​ 

101

6

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

102

6

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

103

6

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

104

6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

105

6

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΎΝΟΛΟ

30

 

Στο Α’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) μαθήματα, όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επιλέγονται 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΤΙΤΛΟΣ

201

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

202

6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ

203

6

ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

204

6

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

205

6

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ​​ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

206

6

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

207

6

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

208

6

ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

209

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

210

6

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

211

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ

212

6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

213

6

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EDGE COMPUTING

214

6

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

215

6

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

216

6

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

217

6

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

218

6

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ VLSI​​ 

219

6

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

220

6

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ​​ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SoC, ASIC & FPGA​​ 

221

6

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ​​ 

Πίνακας 2

Γ’​​ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΤΙΤΛΟΣ

301

30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ​​ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΎΝΟΛΟ

30

 

Σε κάθε​​ εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώνει συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Έτσι στη λήξη του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή εκπόνηση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικά οι σκοποί/ στόχοι, τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αναλυτική περιγραφή της διεξαγωγής του κάθε μαθήματος αναγράφονται και παρουσιάζονται στον Οδηγό Σπουδών. Ο ενημερωμένος για κάθε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, Οδηγός Σπουδών, είτε​​ διανέμεται στους φοιτητές είτε αναρτάται στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού πριν την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων.​​ 

3.4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH​​ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την απονομή του​​ Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η ανάληψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων του δεύτερου εξαμήνου. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού τριμήνου. Ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο φοίτησης και επομένως υπόκειται (αθροιστικά) στους αντίστοιχους περιορισμούς. Η διπλωματική εργασία είναι πρωτότυπη συνθετική εργασία που χαρακτηρίζει τη δημιουργική ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και περιλαμβάνει​​ τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας, η οποία θα επιβεβαιώνει ή θα διαψεύδει αποτελέσματα ερευνητικών δεδομένων ή/και αποδείξεων της διεθνούς βιβλιογραφίας (δεν απαιτείται τα ερευνητικά αποτελέσματα να οδηγούν σε πρωτότυπη γνώση). Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, να εντάσσεται στα γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων και η εκπόνησή της είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.​​ 

Οι διδάσκοντες που δύνανται να επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες​​ είναι μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος τα οποία έχουν διδάξει τουλάχιστον ένα μάθημα τα τελευταία 2 έτη στο Π.Μ.Σ., επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι κάθε άλλος διδάσκων του ΠΜΣ είτε και οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. δεν δύνανται να συμμετέχουν ως επιβλέποντες καθηγητές ή μέλη τριμελών επιτροπών εξέτασης διπλωματικών εργασιών. Οι διδάσκοντες κοινοποιούν εγκαίρως τον επιστημονικό χώρο ενδιαφέροντος τους και τις ερευνητικές μεθοδολογίες που δύνανται να υποστηρίξουν και ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει εγκαίρως στις ημερομηνίες που κάθε φορά ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ..Σ και δηλώνει τον επιβλέποντα που επιθυμεί να συνεργαστεί. Στη συνέχεια ​​ ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει εντός 15 ημερών να επικοινωνήσει με τον επιλεγόμενο διδάσκοντα και να επιβεβαιώσει ότι δεν κωλύεται ο επιλεγόμενος διδάσκων να επιβλέψει τη διπλωματική εργασία του. Ο κάθε διδάσκων δεν μπορεί ταυτόχρονα να επιβλέπει περισσότερες από τέσσερις (4) διπλωματικές εργασίες του παρόντος Π.Μ.Σ. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας διαμορφώνεται περαιτέρω με συνεργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή. Εντός 45 ημερών από τη δήλωση του φοιτητή επιβλέποντα καθηγητή πρέπει να υποβληθεί η πρόταση με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που πρέπει να εμπεριέχει τον τίτλο της εργασίας τους στόχους της, πολύ σύντομη ανασκόπηση του θέματος και γιατί είναι άξιο λόγο να ερευνηθεί το θέμα και τη μεθοδολογία της έρευνας που θα ακολουθηθεί (η πρόταση/ πρωτόκολλο​​ δεν πρέπει να ξεπερνά 750 λέξεις). Στη συνέχεια επικυρώνεται (ή όχι) ο ορισμός του επιβλέποντος καθηγητή και το θέμα από τη Γ.Σ. του τμήματος.

Δικαίωμα για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές που θα περάσουν τουλάχιστον το 50% του συνόλου​​ των διδακτέων μαθημάτων και να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους στο 1ο​​ εξάμηνο. ​​ Ο φοιτητής οφείλει εντός 6 (έξι) ημερολογιακών μηνών από την έγκριση της Γ.Σ. ​​ του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας ​​ να καταθέσει τη διπλωματική εργασία για να εξεταστεί. Σε​​ περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του παραπάνω χρόνου η διπλωματική εργασία μετά από αίτηση και έκθεση αιτιολόγησης του ενδιαφερόμενου φοιτητή μπορεί να εξεταστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και να χορηγηθεί παράταση στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μέχρι τρεις (3) μήνες και για δύο (2) φορές. Η σχετική αίτηση και έκθεση για παράταση τριών (3) μηνών πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη του σχετικού χρόνου υποβολής της διπλωματικής εργασίας (δηλ. των 6 ημερολογιακών μηνών). Σε περίπτωση μη-ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας μετά το πέρας της τρίμηνης παράτασης ή αν δεν κατατεθεί εγκαίρως η αίτηση για τρίμηνη παράταση, τότε εξετάζεται η διαγραφή του φοιτητή από Π.Μ.Σ., δεν χορηγείται Μεταπτυχιακό αλλά δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση με​​ τα μαθήματα που επιτυχώς ολοκλήρωσε. ​​ 

Η δυνατότητα αλλαγής θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει έως και 3 μήνες μετά από την έγκριση του αρχικού θέματος από τη Γ.Σ του τμήματος και προϋποθέτει την υποβολή αίτησης από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και τη συγκατάθεση του επιβλέποντα καθηγητή για αλλαγή θέματος, καθώς και τη δήλωση του νέου θέματος μαζί με την πρόταση/πρωτόκολλο για το νέο θέμα προς την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για εκ νέου έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.​​ Ο χρόνος των 6 (έξι) ημερολογιακών μηνών από την έγκριση του αρχικού θέματος της Συνέλευσης του Τμήματος δεν επηρεάζεται, ούτε μεταβάλλεται από την αλλαγή θέματος και ισχύει ο χρόνος ολοκλήρωσης, όπως αυτός έχει οριστεί από την αρχική έγκριση. ​​ 

Η δυνατότητα αλλαγής επιβλέποντα διδάσκοντα, είτε με απαίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, είτε με απαίτηση του επιβλέποντα διδάσκοντα, είτε και των δυο, μπορεί να γίνει ως και 4 μήνες από τον ορισμό του επιβλέποντα διδάσκοντα, μετά το πέρας των 4 μηνών αυτό δεν είναι​​ εφικτό. Η αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή προϋποθέτει την υποβολή αίτησης, είτε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, είτε από τον επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και αιτιολογική έκθεση του αιτήματος αλλαγής, καθώς και τη δήλωση από τον μεταπτυχιακό φοιτητή του νέου επιβλέποντα διδάσκοντα στη Γραμματεία του Μ.Π.Σ. για την αξιολόγηση του αιτήματος, και, εφόσον εγκριθεί, τον ορισμό του νέου επιβλέποντα διδάσκοντα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος των 6 (έξι) ημερολογιακών μηνών από την έγκριση του αρχικού θέματος με τον αρχικό επιβλέποντα διδάσκοντα της Συνέλευσης του Τμήματος δεν επηρεάζεται, ούτε μεταβάλλεται από την αλλαγή επιβλέποντα διδάσκοντα και ισχύει ο χρόνος ολοκλήρωσης, όπως αυτός έχει οριστεί από την αρχική έγκριση. Δυνατότητα και δεύτερης αλλαγής επιβλέποντα διδάσκοντα με απαίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν είναι εφικτή. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του επιβλέποντα διδάσκοντα να ολοκληρώσει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας π.χ. εκπαιδευτικής άδειας,​​ συνταξιοδότησης κλπ. το Μ.Π.Σ. έχει ευθύνη​​ εντός 20 ημερών να ορίσει νέο επιβλέποντα διδάσκοντα για τον μεταπτυχιακό φοιτητή. ​​ 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διεκπεραιώνεται, συγγράφεται και ολοκληρώνεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου από τον μεταπτυχιακό φοιτητή. Η διπλωματική εργασία είναι​​ πόνημα του μεταπτυχιακού φοιτητή για το οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής αξιολογείται, βαθμολογείται και του απονέμονται διδακτικές μονάδες, και για αυτό κανείς άλλος, εκ μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή, δεν μπορεί να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε τμήμα ή διαδικασία της διπλωματικής εργασίας, συμπεριλαμβανόμενου της ανάλυσης, στατιστικής ή ποιοτικής.​​ 

Ο επιβλέπων καθηγητής οφείλει να παράσχει μόνο γραπτή ανατροφοδότηση σε ολοκληρωμένα κεφάλαια και όχι τμηματικά σε κεφάλαια της εργασίας, και όχι περισσότερο από μια φορά για κάθε κεφάλαιο. Δηλαδή, κάθε σχέδιο κεφαλαίου της διπλωματικής εργασίας διαβάζεται μια μόνο φορά από τον επιβλέποντα καθηγητή στο οποίο και παρέχονται γραπτώς σχόλια ανατροφοδότησης από τον επιβλέποντα και είναι υποχρέωση/ ευθύνη του φοιτητή να​​ ενσωματώσει (ή όχι) τα σχόλια ανατροφοδότησης, δίχως να τα διαβάζει ξανά και να αξιολογεί ο επιβλέπων καθηγητής, αν επαρκώς τα έχει ενσωματώσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Επιπλέον, ο επιβλέπων διδάσκων μπορεί να διαβάσει το τελικό σχέδιο της ολοκληρωμένης μεταπτυχιακής εργασίας (εκτός από τα κεφάλαια) και να παράσχει τα τελικά σχόλια ανατροφοδότησης, δίχως να τη διαβάζει ξανά προκειμένου και πάλι να αξιολογήσει, αν επαρκώς έχει ενσωματώσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής και τα τελικά σχόλια. ​​ Εκτός από τα γραπτά σχόλια ανατροφοδότησης ο μεταπτυχιακός φοιτητής μετά από γραπτό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον επιβλέποντα καθηγητή ​​ δύναται να έχει προσωπική συνάντηση ή συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με τον επιβλέποντα για προφορικές διευκρινίσεις αναφορικά​​ με τη διπλωματική εργασία. Ο μέγιστος αριθμός συναντήσεων καθ’όλη τη διάρκεια της επίβλεψης διπλωματικής εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά της έξι (6). Ο επιβλέπων διδάσκων έχει την υποχρέωση εντός 10 εργάσιμων ημερών να ανταποκριθεί στο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή για συνάντηση απαντώντας γραπτώς για την ημέρα και ώρα συνάντησης. Είναι υποχρέωση του επιβλέποντα διδάσκοντα να κρατά αρχείο των συναντήσεων και των γραπτών ανατροφοδοτήσεων. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα για συνάντηση μετά το πέρας των 10 εργάσιμων ημερών ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ενημερώσει τη Γραμματεία ή τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. .  ​​ ​​​​ 

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του τμήματος μετά από πρότασης της Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Τριμελής Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα​​ μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης, ο επιβλέπων δύναται να αντικατασταθεί στην Τριμελή Επιτροπή από άλλο μέλος διδάσκοντα​​ στο ΜΠΣ πλήρους ωραρίου. Στην περίπτωση​​ που οριστεί στην Τριμελή Επιτροπή μέλος που δεν ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τότε τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται με τη μορφή διατριβής. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρουσιάζει τη διπλωματική εργασία του ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Για την υποβολή προς εξέταση της διπλωματικής εργασίας συστήνεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα διδάσκοντα, δίχως αυτό να είναι προαπαιτούμενο. Στην περίπτωση που δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα διδάσκοντα για την υποβολή προς εξέταση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει τη διπλωματική εργασία για εξέταση, αλλά θα συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του επιβλέποντα διδάσκοντα ότι έχει γίνει δίχως τη σύμφωνη γνώμη του. Μετά την εξέταση είναι δυνατόν ζητηθούν διορθώσεις από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και όταν τις κάνει και επιβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει και εγκριθεί από τουλάχιστον ένα μέλος της​​ Τριμελούς Επιτροπής ότι έγιναν, κατατίθεται ανάτυπο(α) στη Γραμματεία ή/και στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς, επίσης αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.​​ 

Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που δίνεται από τους επιμέρους εξεταστές της τριμελούς επιτροπής και ως μέσος όρος, γίνεται στην κλίμακα 1-10 με βάση επιτυχίας κατ’ ελάχιστο το 5. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. θεσπίζει ενιαία κριτήρια αξιολόγησης που αναγράφονται​​ στον Οδηγό Διπλωματικής Εργασίας.

3.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής ​​ εργασίας ανήκουν στο συγγραφέα (μεταπτυχιακό φοιτητή) καθόσον η εξέταση και χορήγηση του σχετικού τίτλου προϋποθέτει η μεταπτυχιακή εργασία να αποτελεί στοιχείο της προσωπικής του συμβολής με χαρακτήρα ατομικότητας και μοναδικότητας. Ο συγγραφέας έχει επίσης ευθύνη για το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής εργασίας.

β) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να κατοχυρωθούν στη σελίδα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία θα ακολουθεί τη σελίδα τίτλου, συνοδευόμενη με πληροφορίες όπως © [Έτος], [Πλήρες Νόμιμο Ονοματεπώνυμο]. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ALL RIGHTS RESERVED.

γ)​​ Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι αξιοποιούν τις υποδομές, το προσωπικό και την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή έχουν υπηρεσιακό καθήκον έναντι του Ιδρύματος.

δ) Στη μεταπτυχιακή διπλωματική​​ εργασία πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή, με σχετική αναγραφή στο εξώφυλλο και το εσώφυλλο. Επιπροσθέτως, στον πρόλογο πρέπει να αναγράφεται ο επιβλέπων, καθώς και η υποδομή και οι δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. εργαστήριο,​​ χρηματοδότηση κλπ.).

ε) Ο συγγραφέας, με συμφωνητικό ή σύμβαση, παραχωρεί στο Ίδρυμα μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης (π.χ. μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και αναπαραγωγής και διάθεσης της​​ διπλωματικής εργασίας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Στην περίπτωση εμπορικών σκοπών η νόμιμη χρήση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους του Ιδρύματος απαιτεί την συμβατική προς αυτό εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων από​​ τους δημιουργούς του εκάστοτε σύνθετου έργου.

στ) Ο επιβλέπων / υπεύθυνος εργαστηρίου έχει δικαίωμα αξιοποίησης και δημοσιοποίησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων (δεδομένα, μελέτες, προγράμματα, εφαρμογές, πρωτότυπα, κλπ). Η αξιοποίηση δεν αφορά σε εμπορική εκμετάλλευση, αλλά σε πράξη στο πλαίσιο της έρευνας και της επιστήμης.

η) Σε περίπτωση οικονομικής δυνατότητας εκμετάλλευσης του προϊόντος της έρευνας ή ευρεσιτεχνίας πρέπει να συντάσσεται σχετικό συμφωνητικό ή σύμβαση με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, που να κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτών που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του σύνθετου έργου / προϊόντος.

ζ) Στην κατά τη διάρκεια ή μετά από την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας δημοσίευση πρώιμων / απορρεουσών εργασιών / άρθρων, περιλαμβάνονται τα ονόματα του συγγραφέα και του επιβλέποντα καθηγητή (με πρώτο το όνομα του μεταπτυχιακού φοιτητή). Άλλα πρόσωπα τα οποία επίσης ενδέχεται να είχαν δημιουργική συνεισφορά στην εργασία αναφέρονται με την εκάστοτε πραγματική συμβολή.

η) Η χρήση ξένου υλικού με κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή η παραπομπή σε αυτό, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η παραβίαση αυτής της δεοντολογίας αποτελεί παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως από το Ίδρυμα.

3.6 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους ή συνόλου του προγράμματος σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, κατόπιν έγκρισης από την​​ Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Με εισήγηση του επιβλέποντα διδάσκοντα και με σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης και της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., είναι δυνατή η συγγραφή του κειμένου στην Αγγλική γλώσσα, για τη μεταπτυχιακή εργασία. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και εκτενής περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

3.7 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η δήλωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι μία​​ εβδομάδα από την έναρξη του εξαμήνου. Μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου δεν δύναται να γίνει δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων είναι ευθύνη του​​ μεταπτυχιακού φοιτητή και σε περίπτωση που δεν γίνει δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του φοιτητή​​ στη διαδικασία διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων. ​​ 

3.8 ΕΞΕΤΑΣΗ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η αξιολόγηση της επίδοσης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα του Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνεται, είτε με μία τελική γραπτή εξέταση, είτε με πολλές ενδιάμεσες εξετάσεις (προόδους), είτε με εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος, είτε με περιοδικές (πχ. εβδομαδιαίες) ασκήσεις ή εργασίες, είτε με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων με κατάλληλους συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι θα ανακοινώνονται στην αρχή, κάθε εξαμήνου​​ και για κάθε μάθημα και θα αναγράφονται στον σχετικό Οδηγό Μαθήματος. H αξιολόγηση της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τη δεκαβάθμια κλίμακα και με ακρίβεια 0.5. Απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον πέντε (5) για την επιτυχή αξιολόγηση.​​ 

Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος πρέπει να είναι καταγεγραμμένος στον Οδηγό του Μαθήματος και να παρουσιάζεται την πρώτη ημέρα της διδασκαλίας του μαθήματος. Επίσης, η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαφανής π.χ. σε περίπτωση τελικής γραπτής εξέτασης να είναι γνωστό από την αρχή ο αριθμός των ερωτήσεων (και υπο-ερωτήσεων, εφόσον υπάρχουν) και η βαρύτητα της κάθε ερώτησης ή σε περίπτωση εργασίας να υπάρχει σαφής και κοινοποιημένος οδηγός εργασίας από την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας των μαθημάτων. Επίσης, η αξιολόγηση πρέπει να είναι ισότιμη, δηλαδή όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι δυνατόν σε κάποιο φοιτητή να αντικατασταθεί, είτε η γραπτή εξέταση, είτε η εργασία με προφορική εξέταση, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι υγείας που το επιβάλλουν.​​ 

Ο ελάχιστος χρόνος για τελική γραπτή εξέταση είναι 2 ώρες και ο μέγιστος 3 ώρες – ο ακριβής χρόνος ορίζεται από το διδάσκοντα του μαθήματος και αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του μαθήματος. Η υποβολή εργασίας πρέπει​​ να έχει σαφώς ορισμένη καταληκτική ημερομηνία από τον διδάσκοντα, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το πέρας της σχετικής εξεταστικής περιόδου. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν προσήλθαν στην τελική γραπτή εξέταση ή δεν υπέβαλλαν εμπρόθεσμα την εργασία τους δεν θα θεωρείται επιτυχημένη η εξέταση τους στο μάθημα, θα βαθμολογούνται με «0» και δεν θα είναι δυνατόν η εξέταση σε άλλη ημερομηνία εντός της ίδιας εξεταστικής ή ο ορισμός άλλης ημερομηνίας εντός της ίδιας εξεταστικής για υποβολή εργασίας. Σε περιπτώσεις​​ έκτακτης, επείγουσας και μη-προβλέψιμης περίστασης (απαιτείται να συντρέχουν και οι τρεις παραπάνω συνθήκες), και εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώσει εγκαίρως (πριν την έναρξη διενέργειας των γραπτών εξετάσεων ή πριν το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εργασίας) δύναται η Συντονιστική Επιτροπή του Μ.Π.Σ. να ορίσει νέα ημερομηνία εξέτασης ή νέα καταληκτική ημερομηνία που δεν μπορεί να είναι πέραν των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αρχική ημερομηνία εξέτασης ή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων κάθε εξαμήνου θα ανακοινώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και πολύ πριν από τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στους χώρους του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σε εύλογο χρονικό​​ διάστημα και όχι αργότερα των 30 ημερών, μετά την εξέταση, ο διδάσκων ανακοινώνει τη βαθμολογία των εξετάσεων. Αν ο διδάσκων αιτιολογημένα αδυνατεί να ανακοινώσει εντός 30 ημέρες τη βαθμολογία, ενημερώνει εγκαίρως, εγγράφως και πριν το πέρας των 30 ημερών, τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και τους φοιτητές, καθώς και δηλώνει την ημέρα που θα υποβάλλει τις βαθμολογίες που δεν μπορεί να ξεπερνά τις επιπλέον 20 ημέρες. Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει σε 2 μαθήματα το πολύ σε κάποιο εξάμηνο, στην πρώτη εξεταστική περίοδο, έχει δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και επιπλέον δικαίωμα επανεξέτασης στα μαθήματα που απέτυχε, στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Εάν απορριφθεί σε ένα μάθημα ή το πολύ σε δύο μαθήματα και το Σεπτέμβριο, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης στο επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο διδάσκεται το μάθημα για τελευταία φορά (η υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, όπως μνημονεύεται στην ενότητα 3.3). Απορριπτικός βαθμός σε περισσότερα από 3 μαθήματα την πρώτη περίοδο της εξέτασης των μαθημάτων ή κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οδηγεί σε αυτόματη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.​​ 

Φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την ένσταση τους για τη βαθμολόγηση τους συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση που επεξηγεί τους λόγους που θεωρούν ότι αδικήθηκαν προς την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τριμελή επιτροπή στην οποία δεν θα συμμετέχει ο διδάσκων καθηγητής για να εξετάσει την ένσταση.​​ 

3.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται με βάση την κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα (10). Η παρακολούθηση ενός μαθήματος θεωρείται επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι τουλάχιστον πέντε (5). Η αντιστοίχιση της βαθμολογικής κλίμακας με το χαρακτηρισμό της επίδοσης του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η ακόλουθη:

8,5 – 10: «Άριστα»

6,5 – 8,4: «Λίαν Καλώς»

5,0 – 6,4: «Καλώς»

4,0 – 4,9: «Ανεπαρκώς»

0,0 – 3,9: «Κακώς»

Τρεις φορές το χρόνο και συγκεκριμένα το Μάρτιο, Ιούλιο και Νοέμβριο καταρτίζεται, από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις συνολικές υποχρεώσεις του Π.Μ.Σ.

3.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις του ωρολογίου προγράμματος υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο πριν και μετά τη διδασκαλία κάθε μαθήματος, να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε μάθημα, να προσέρχονται στις εξετάσεις και να σέβονται γενικότερα τους κανόνες του Π.Μ.Σ. και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη-τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε αποκλεισμό του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.​​ 

2. Η φοίτηση σε κάθε μάθημα θεωρείται επαρκής εάν ο φοιτητής απουσίασε σε λιγότερο από το​​ 20% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. Διαφορετικά αξιολογείται ότι ο φοιτητής δεν έχει επαρκώς παρακολουθήσει το μάθημα και αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος.

3. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές που έχουν αποτύχει το πολύ σε τέσσερα (4) συνολικά μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

4. Στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορούν να προχωρήσουν όσοι έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των διδακτέων μαθημάτων και​​ έχουν ολοκληρώσει τη συμμετοχή τους στο 1ο εξάμηνο..

5. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς παρακολούθησης ενός μαθήματος, ο φοιτητής μπορεί να το παρακολουθήσει εκ νέου και να εξεταστεί σε αυτό, για όχι περισσότερες από μία (1) φορές και να εξεταστεί για όχι περισσότερες από 2 φορές ανά περίοδο παρακολούθησης.

6. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.​​ 

7. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η αναστολή ή η παράταση της φοίτησης, κατά περίπτωση και μόνο εφόσον υπάρχει​​ επαρκής αιτιολόγηση, ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Η αναστολή / παράταση είναι επιτρεπτή μία και μόνο φορά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής / παράτασης το ένα (1) έτος. Σε περίπτωση αναστολής, κατά τη διάρκειά της, αίρονται τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή, ενώ ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης.

8. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικές εκδρομές, επιτήρηση προπτυχιακών κλπ.) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

9. Σε περίπτωση που συλληφθεί φοιτητής να διαπράττει λογοκλοπή σε εργασία ή αντιγραφή σε εξετάσεις, τότε αποκλείεται στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση υποτροπής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ..

3.11 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Για την απονομή του​​ Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ απαιτείται επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα, σε συνδυασμό με την επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή στην μεταπτυχιακή εργασία και τη συμμετοχή του​​ στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν, εφόσον έχουν επιστημονικό και διδακτικό έργο​​ σχετικό με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., i) μέλη Δ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ii) μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος​​ iii) Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος​​ iv) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του τμήματος. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που καλύπτεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι ανώτερος του ογδόντα τοις εκατό (80%) όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) σύμφωνα με το άρθρο 36, του Ν.4485/2017. Aφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν δύναται να είναι Υπεύθυνοι Μαθήματος ή μέλη Τριμελών Επιτροπών​​ εξέτασης διπλωματικών εργασιών.

Επιπλέον, και με την επιφύλαξη των παραπάνω, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα.​​ 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., δύναται να καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

Για το κάθε μάθημα μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της επικαιροποίησης, της εποπτείας, της διδασκαλίας και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης του μαθήματος. Σε περίπτωση που απαιτείται, ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος εισηγείται αιτιολογημένα στη ΣΕ του ΠΜΣ την ανάθεση μέρους ή και συνολικά της διδασκαλίας του​​ μαθήματος. Η ΣΕ του ΠΜΣ διερευνάει τις δυνατότητες διεξαγωγής του μαθήματος και δια του Διευθυντή του ΠΜΣ εισηγείται στη Γ.Σ. την ανάθεση μέρους ή/και ολοκλήρου της διδασκαλία και αξιολόγησης του μαθήματος σε μέλος ΔΕΠ με τις ισχύουσες προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω, ωστόσο την ευθύνη του σχεδιασμού, της επικαιροποίησης και της εποπτείας τη διατηρεί ο Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος.​​ 

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος, έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί προς τη ΣΕ του ΠΜΣ την πρόσκληση ​​ επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους ή με εξειδικευμένες γνώσεις ή / και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν συγκεκριμένη ​​ θεματική ενότητα, ​​ εφόσον οι καλούμενοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή είναι υποψήφιοι Διδάκτορες και κάτοχοι Μ.Π.Σ. Μετά την έγκριση από την ΣΕ του ΠΜΣ, ​​ οι προσκεκλημένοι επιστήμονες έχουν την ευθύνη για την υποβολή πλάνου μαθήματος της θεματικής ενότητας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος, ενώ την ευθύνη της εποπτείας της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας του μαθήματος την έχει ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος που αξιολογεί το πλάνο μαθήματος του προσκεκλημένου επιστήμονα. Επίσης, στην παραπάνω περίπτωση ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος διενεργεί τις εξετάσεις του μαθήματος και βαθμολογεί το μάθημα.​​ 

4.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Οι υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων, την αξιολόγηση των φοιτητών σε εξετάσεις και εξεταστικές διαδικασίες, την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, την παροχή συμβουλευτικού έργου προς τους φοιτητές, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. και σε επίσημες τελετές. Κάθε διδάσκων είναι υποχρεωμένος να τηρεί πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Διενεργεί τον έλεγχο των παρουσιών, καθορίζει το περιεχόμενο του μαθήματος στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των σύγχρονων​​ εξελίξεων στον επιστημονικό τομέα του μαθήματος. Ο διδάσκων δεν μπορεί να αναθέτει σε άλλους τη συστηματική διδασκαλία του μαθήματος του. Έχει το δικαίωμα να καλεί ομιλητές, επιστήμονες με ειδική γνώση πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (όπως ορίζεται στην 4.1), όχι όμως να τον υποκαθιστούν πλήρως. Ο διδάσκων οφείλει να τηρεί ώρες γραφείου για την απρόσκοπτη συνεργασία με τους φοιτητές. Να συντάσσει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος με την εβδομαδιαία ύλη, τη βιβλιογραφία, τυχόν ασκήσεις και εργασίες προς τους φοιτητές και τους βαθμούς κάθε εξεταστικής περιόδου. Ο διδάσκων οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις των οργάνων και βέβαια την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Επιπλέον, ο/η κάθε διδάσκων/ουσα υποχρεούται να:

 • Να κατανοεί τη βασική αρχή ότι επίκεντρο ενός σύγχρονου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η υπό διαμόρφωση προσωπικότητα του υποψηφίου επιστήμονα και ο σεβασμός της χωρίς όρους και διακρίσεις.

 • Να προασπίζει την αξία και το κύρος της επιστημονικής και ερευνητικής διαδικασίας, οριοθετώντας με σαφήνεια προς κάθε κατεύθυνση την ενδεδειγμένη πορεία κατάκτησης της επιστημονικής γνώσης μέσα από εργώδη αναζήτηση και μελέτη.

 • Να προεκτείνει διαρκώς τις γνωστικές του δυνατότητες στον ευρύτερο χώρο των συναφών επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να είναι σε​​ θέση να προσφέρει σύνθετη και διεπιστημονική σύγχρονη γνώση.

 • Να είναι προσιτός, ήρεμος και συνεργάσιμος με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να παρέχει χωρίς διακρίσεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στο βωμό της επιτυχούς πορείας των υποψηφίων νέων επιστημόνων στις σπουδές τους.

 • Να παρουσιάζει σαφές σχέδιο μαθήματος με οδηγίες, βιβλιογραφία και εμπλουτισμένο θεματολόγιο σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ώστε η διδακτέα ύλη να καλύπτει επαρκώς τις επιστημονικές απαιτήσεις του αντικειμένου.

 • Να​​ διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην επικοινωνία τους με όλους τους διδάσκοντες και αν είναι δυνατόν με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες για να αποκτούν πρόσθετες πολύπλευρες εμπειρίες από επιστήμονες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.

 • Να υποδεικνύει την αναγκαιότητα της μεθοδικής προετοιμασίας και του σχεδιασμού της επιστημονικής έρευνας που απαιτεί το πρόγραμμα, με γνώμονα την επιτυχή έκβασή της αλλά και την προοπτική παραγωγής αποτελεσμάτων υψηλής στάθμης.

 • Να συμμετέχει ως επιβλέπων καθηγητής ενεργά στην οργάνωση της παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης/πρωτοκόλλου, κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, με στόχο τον έλεγχο των δυνατοτήτων και προοπτικών της έρευνας και τη βελτίωση των μεθοδολογικών της απαιτήσεων.

 • Να οργανώνει συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ή εργασιών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της μάθησης μέσα από τον εντοπισμό των λαθών και την παραδειγματική παρουσίαση εξαίρετων επιδόσεων.

 • Να επιτρέπει τη δυνατότητα της αυτο-αξιολόγησης και της ετερο-αξιολόγησης με στόχο την καλλιέργεια της αντικειμενικότητας της κρίσης και την απόκτηση εμπειριών συνυπευθυνότητας και αυτοκριτικής.

 • Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα εξετάσεων, εργασιών και άλλων αξιολογήσεων εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής τους και να επιτρέπει την πρόσβαση κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στα γραπτά του μετά τη διόρθωση.

 • Να έχει την τελική ευθύνη της επιλογής του θέματος έρευνας για κάθε έναν από τους υπό επίβλεψη μεταπτυχιακούς φοιτητές του και να εξαντλεί τις δυνατότητες επιτυχούς έκβασής της, ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας.

 • Να ενημερώνει τη Συντονιστική Eπιτροπή του Π.M.Σ. σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αδυνατεί να αναλάβει την επίβλεψη ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, ώστε η επίβλεψη να ανατίθεται σε άλλον διδάσκοντα ή σε ειδική συμβουλευτική επιτροπή.

4.3​​ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Η επιστημονική επάρκεια, η συνάφεια της ειδικότητας, η εμπειρία, η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα υπερτερούν της ιεραρχικής θέσης. Εφόσον ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια που είναι αναγκαία, η επιλογή διδασκόντων γίνεται δίνοντας προτεραιότητα στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που διοργανώνει το Π.Μ.Σ.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΈΩΝ

 

5.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων κατά έτος στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων προκειμένου να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών.

5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Παρακάτω​​ παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες φοιτητών που γίνονται αποδεκτοί στον Μ.Π.Σ., καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις.

5.2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών​​ και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Επίσης δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. ​​ Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία τους στη Πληροφορική ή στις Τηλεπικοινωνίες.

5.2.2​​ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι του Π.Μ.Σ. συμπληρώνουν εμπρόθεσμα αίτηση στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Παράλληλα με την αίτηση καταθέτουν και αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση τους. Η υποβολή της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών μπορούν να υποβληθούν προσωπικώς ή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στις δυο περιπτώσεις είναι ευθύνη το υποψηφίου να ζητήσει αριθμό πρωτοκόλλου και υποχρέωση της Γραμματείας να εκδώσει και να παραδώσει το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. και συνοπτικά περιλαμβάνουν:

1. Συναφές πτυχίο​​ 

2. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον επίπεδο Β2

3. Γενικός βαθμός πτυχίου

4. Ερευνητική εμπειρία

5. Συγγραφική εμπειρία

6. Εμπειρία παρουσίασης σε επιστημονικά συνέδρια

7.​​ Εργασιακή εμπειρία​​ 

8. Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).

9. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

Τα πρώτα δυο (2) κριτήρια, i) Συναφές πτυχίο και ii) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη δυνατότητα συμμετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Έλλειψη των ανωτέρω προαπαιτουμένων, οδηγεί σε αποκλεισμό από περαιτέρω κρίση για επιλογή φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το συναφές πτυχίο να αντικατασταθεί από αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής ή σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (εφόσον ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αντικατασταθεί η Βεβαίωση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 με απόδειξη ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή με απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι απόφοιτος αγγλόφωνου δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ιδρύματος είτε μετά από γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα που θα υποβληθεί ο υποψήφιος από την Επιτροπή αξιολόγησης.  ​​ ​​ ​​​​ 

5.3​​ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

H διαδικασία επιλογής των φοιτητών έχει ως ακολούθως: ​​ 

 • H Συνέλευση του Τμήματος με​​ εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.M.Σ. ορίζει μέχρι 31 Μαϊου κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (το πρώτο έτος λειτουργίας του ΠΜΣ, ο αριθμός των εισακτέων θα οριστεί με την έγκριση του ΠΜΣ). Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 30.​​ 

 • Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Μ.Π.Σ., και με ταυτόχρονη καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. H τελευταία θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει φοιτητές που αποφοιτούν την περίοδο του Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις.

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   • Αίτηση υποψηφιότητας

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)

   • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ.]

 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)

 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2

 • Υποστηρικτικό υπόμνημα: οι υποψήφιοι χρειάζεται να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν υποστηρικτικό υπόμνημα που θα αναφέρουν με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους αιτούνται να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ. και πως θα τους είναι χρήσιμο το Π.Μ.Σ. στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.​​ 

 • ​​ Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή του

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και διεξαγωγή συνέντευξης. Συγκεκριμένα, όλες οι αιτήσεις υποψηφίων υφίστανται μια αρχική αξιολόγηση για το αν οι υποψήφιοι έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται από τις πληροφορίες της αίτησης. Μόνο αιτήσεις που διαθέτουν πληρότητα στοιχείων και δικαιολογητικών θα συνεχίσουν για περαιτέρω αξιολόγηση. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται, δίχως περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων, καθώς και οι αιτήσεις των οποίων οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου στο Π.Μ.Σ

Οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται περαιτέρω με βάση Α) Ακαδημαϊκά / ερευνητικά κριτήρια, Β) Επαγγελματικά και Γ) Συνέντευξη.

Συγκεκριμένα τα ακόλουθα κριτήρια και μοριοδότηση εφαρμόζονται:

Κριτήρια

Μόρια

Παράδειγμα

Βαθμός συναφούς Πτυχίου​​ 

Πολλαπλασιάζεται ο βαθμός Πτυχίου με το 2​​ για να εξαχθούν τα μόρια

Βαθμός Πτυχίο 8.4 x 2= 16.8

Υποψήφιοι που έχουν και δεύτερο συναφές πτυχίο

2

 

Υποψήφιοι που έχουν άλλο συναφές μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο

4

 

Υποψήφιοι που έχουν συναφή εργασιακή εμπειρία

Θα απονέμονται​​ 0.1​​ μόριο για κάθε μήνα εργασίας με το μέγιστο των​​ 5 μόρια

Εργαζόμενος με 12 μήνες εργασίας x 0.1 = 1.2 μόρια

Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα​​ 10​​ μόρια, για όχι πρώτο όνομα​​ 7​​ μόρια

 

Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα​​ 6​​ μόρια, για όχι​​ πρώτο όνομα​​ 4​​ μόρια

 

Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο

Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα​​ 4​​ μόρια, για όχι πρώτο όνομα​​ 3​​ μόρια. Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα​​ 2​​ μόρια, για όχι πρώτο όνομα​​ 1.5​​ μόρια

 

Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο

Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα​​ 2​​ μόρια, για όχι πρώτο όνομα​​ 1.5μόρια.Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα​​ 1​​ μόρια, για όχι πρώτο όνομα​​ 0.5​​ μόρια

 

Ξένη γλώσσα -​​ Αγγλικά επίπεδο C2

12

 

Ξένη γλώσσα - Αγγλικά επίπεδο B2

6

* (αγγλικά σε επίπεδο B2 είναι σύμφωνα με το υπ. αριθ.: 2508/2017 ΦΕΚ το ελάχιστο απαιτούμενο για την αποδοχή στο ΜΠΣ, δίχως αυτό δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΜΠΣ)

 

Προσωπική​​ συνέντευξη

Ακολουθεί την αξιολόγηση του φακέλου

Σημείωση Α: Από το σύνολο των αιτούντων ο μέγιστος αριθμός που θα προσκληθεί για συνέντευξη είναι 40, δηλαδή οι 40 πρώτοι στην κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση.

Σημείωση Β: Το μέγιστο αριθμό μορίων που μπορεί η συνέντευξη να επιτύχει είναι​​ 15

Σημείωση Γ: Η συνέντευξη θα βασιστεί στη συλλογιστική που παρουσιάζεται στο ​​ Εγχειρίδιο - Οδηγό για τη Διεξαγωγή της Δομημένης Συνέντευξης του Υπουργείου Διοίκησης και Ανασυγκρότησης​​ http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/87_17_all.pdf

 

 

5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος​​ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ανακοίνωση θα γίνεται τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται εγγράφως (με ηλεκτρονικό​​ ταχυδρομείο) για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. και προσδιορίζεται και η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής της θέσης και προσκόμισης των γνήσιων εγγράφων και πτυχίων για επίδειξη στη Γραμματεία του Τμήματος. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής της θέσης ορίζεται​​ τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος επιλεχθείς εισακτέος δεν κάνει αποδεκτή τη θέση στο Π.Μ.Σ., έως την καταληκτική ημερομηνία, η Συνέλευση του Τμήματος, διερευνά τη δυνατότητα ανάθεσης και αποδοχής της θέσης στο Π.Μ.Σ. στον επόμενο στον κατάλογο της αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων.  ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.​​ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

6.1​​ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Π.M.Σ. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να είναι πλήρους​​ φοίτησης και υποχρεούνται να εγγραφούν μέχρι τέλους Οκτωβρίου. Κάθε εισακτέος λαμβάνει γνώση του Οδηγού Σπουδών και Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και δηλώνει εγγράφως κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.​​ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ενός φοιτητή αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Σπουδών και Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., η γραμματεία εκδίδει βεβαίωση σπουδών με βάση την οποία ο φοιτητής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως κάρτα βιβλιοθήκης, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο, φοιτητικό ταυτότητα (πάσο) κ.λπ.

6.2​​ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Π.Μ.Σ. και στην αρχή της φοίτησής του​​ ανατίθεται, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ως Σύμβουλος Σπουδών ένας διδάσκων του Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο σύμβουλος συνεργάζεται και κατευθύνει το μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων - εκτός των υποχρεωτικών - σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή στο Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται. Ο σύμβουλος δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας. Ως σύμβουλοι μπορούν να οριστούν κατ’ αρχάς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. ή και μέλη ΔΕΠ του τμήματος​​ 

6.3​​ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ παράτασης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) εξαμήνων. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου στη διάρκεια φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.

6.4​​ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να​​ ζητήσει (άπαξ) άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας . Η άδεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας του ημερολογιακού έτους. Η ελάχιστη διάρκεια της​​ αναστολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός​​ ακαδημαϊκού εξαμήνου, εκτός κι αν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα απαιτούμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στην οποία περίπτωση δεν υπάρχει ελάχιστο όριο. Η άδεια αναστολής υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος και εγκρίνεται από αυτήν. Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην αναστολή φοίτησης δεν προσμετράται στη διάρκεια φοίτησης. Για να γίνει δεκτή όμως η άδεια αναστολής θα πρέπει το σχετικό αίτημα να υποβληθεί πριν από την παρέλευση του​​ ανώτατου ορίου στη διάρκεια φοίτησης.​​ 

6.5​​ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του και πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ο φοιτητής θα υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων. Στη δήλωση περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετάσχει (πχ. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) στο αντίστοιχο εξάμηνο.

6.6​​ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ.

Διαγραφή φοιτητή από το Π.Μ.Σ. γίνεται, όταν υπάρχει υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Αν ο φοιτητής υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, η υπόθεση ανατίθεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιδρύματος το οποίο και μπορεί να αποφασίσει την οριστική διαγραφή του φοιτητή. Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς φοίτησης ή μη συμμόρφωσης του φοιτητή με τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό Σπουδών και Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., μπορεί να αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και του εκπαιδευτικού συμβούλου. Εφόσον το παράπτωμα δεν είναι πειθαρχικό, μπορεί να χορηγηθεί στον φοιτητή, μετά από αίτηση του, βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων τα οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς, πριν τη διαγραφή του.

6.7​​ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από τους διδάσκοντες με βάση εργασίες η/και την τελική (γραπτή ή προφορική) εξέταση. Ο τρόπος εξέτασης, βαθμολογίας, συμμετοχής των εργασιών στον τελικό βαθμό κ.λπ. αποφασίζονται από τους διδάσκοντες, αλλά σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται προσπάθεια για τη διασφάλιση διαφάνειας, συνέπειας και αντικειμενικότητας. Εφόσον προβλέπεται σε ένα μάθημα τελική εξέταση, αυτή πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο: στο τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο διδάχθηκε και κατά τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής​​ υποχρεούται να επαναλάβει και να παρακολουθήσει το μάθημα στην επόμενη περίοδο που αυτό προσφέρεται και μέσα στα πλαίσια του ανώτατου χρόνου φοίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας και στη δεύτερη επανάληψη του μαθήματος η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από συνεκτίμηση της όλης πορείας των σπουδών του, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τη διαγραφή του φοιτητή (η μέγιστη δυνατή συμμετοχή φοιτητή σε εξέταση μαθήματος είναι (4) τέσσερις). Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα εξέτασης. Αν ο διδάσκων αιτιολογημένα​​ αδυνατεί να ανακοινώσει εντός 30 ημέρες τη βαθμολογία, ενημερώνει εγκαίρως, εγγράφως και πριν το πέρας των 30 ημερών, τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και τους φοιτητές, καθώς και δηλώνει την ημέρα​​ που θα υποβάλλει τις βαθμολογίες που δεν μπορεί να ξεπερνά τις επιπλέον 20 ημέρες

 

 

6.8​​ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μετά την 9η​​ εβδομάδα μαθημάτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν, τόσο το περιεχόμενο του μαθήματος, όσο και το διδάσκοντα με βάση ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν. Το σχετικό ερωτηματολόγιο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το βαθμό συσχέτισης του με τις αρχές, την πρακτική και τους στόχους του Π.Μ.Σ. Η​​ αξιολόγηση γίνεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής διασφαλίζοντας την ανωνυμία. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλοί διδάσκοντες σε ένα μάθημα, τότε πρέπει να γίνεται αξιολόγηση σε κάθε μάθημα (κάθε εβδομάδας), ώστε να αξιολογείται χωριστά κάθε διδάσκων. Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μετά το τέλος των εξετάσεων από τη Συντονιστική Επιτροπή και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται, τόσο στους διδάσκοντες, όσο στους διδασκόμενους του Π.Μ.Σ. με μορφή συνολικής έκθεσης της αξιολόγησης.​​ 

Υπεύθυνος για τη συνολική αξιολόγηση των διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και συμπεριλαμβάνει, τόσο τις αξιολογήσεις των φοιτητών, όσο και την απόδοση των διδασκόντων με βάσει προσυμφωνημένα κριτήρια, όπως ώρες και ημέρες διδασκαλίας,​​ διδακτικοί / ερευνητικοί στόχοι κλπ.. Σε περίπτωση υστέρησης του διδάσκοντα σε αρκετά κριτήρια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής του επίδοσης, γνωστοποιείται στη Συντονιστική Επιτροπή και η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει τις ενέργειες που θα προβεί σε σχέση​​ με τον διδάσκοντα, ενημερώνοντας στη συνέχεια τη Γ.Σ. για την τελική έγκριση.​​ 

6.9​​ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενός Π.Μ.Σ. και συνολικά του ιδρύματος ορίζουν τα συλλογικά όργανα και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες εκλέγουν τους​​ εκπροσώπους τους στα διοικητικά όργανα του Π.Μ.Σ., όπως αυτά προβλέπονται από τους Νόμους 3685/2008 και 4485/2017. Στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν υποχρεωτικά φοιτητές που ανήκουν στο Π.Μ.Σ..

 

 

 

 

 

 

 

7.​​ ΤΙΤΛΟΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ​​ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

 

7.1​​ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Π.Μ.Σ. που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του​​ Πανεπιστημίου​​ Ιωαννίνων, απονέμει​​ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ με τίτλο ​​ «Πληροφορικής​​ και Δικτύων» (ΜSc – Master of Science in​​ Informatics​​ and​​ Networks),​​ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και σύμφωνα με το ΦΕΚ.4457/2020, τ.Β΄.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και διοικητική φροντίδα του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδονται έγκαιρα τα​​ Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το​​ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ χορηγείται στην​​ ελληνική γλώσσα.​​ 

Στον πρωτότυπο τίτλο του​​ Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ δεν αναγράφεται ο βαθμός διπλώματος αριθμητικά αλλά μόνο η κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», που θα εξάγεται ανάλογα με τον τελικό βαθμό που έχει προκύψει. Ως προς δε τις κλίμακες εφαρμόζονται τα ισχύοντα και στις προπτυχιακές σπουδές, δηλαδή Άριστα (8,50 ως 10), Λίαν Καλώς (6.50 ως 8,49), Καλώς (5 ως 6,49).​​ 

7.2 ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το​​ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ που εκδίδεται συνοδεύεται από το σχετικό παράρτημα διπλώματος στο οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα το​​ Π.Μ.Σ. (με την αντίστοιχη βαθμολογία), το θέμα και ο βαθμός της Μεταπτυχιακής ​​ Διπλωματικής Εργασίας, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου του τίτλου σπουδών, το είδος του τίτλου, το επίπεδο του τίτλου, τη λειτουργία του τίτλου και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.

7.3 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος​​ ορκίζονται σε τελετή μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

7.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται με βάση την κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα (10). Η παρακολούθηση ενός μαθήματος θεωρείται επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι τουλάχιστον πέντε (5). Η αντιστοίχιση της βαθμολογικής κλίμακας με το χαρακτηρισμό της επίδοσης του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η ακόλουθη:

8,5 – 10: «Άριστα»

6,5 – 8,4: «Λίαν Καλώς»

5,0 – 6,4: «Καλώς»

4,0 – 4,9: «Ανεπαρκώς»

0,0 – 3,9: «Κακώς»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο γενικός βαθμός του​​ Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών (Β1, B2, ...) των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας με συντελεστές βαρύτητας τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ΠΜ1, ΠΜ2,...). Συγκεκριμένα, ο γενικός βαθμός του​​ Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών​​ προκύπτει από τον τύπο ΒΑΘΜΟΣ = ([Β1 x ΠΜ1]+ [Β2 x ΠΜ2]+ [Β3 x ΠΜ3]+...) / (ΠΜ1+ΠΜ2+ΠM3+...) όπου Bi είναι οι βαθμοί των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και ΠMi είναι οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος και της διπλωματικής εργασίας.

Πρόσβαση στα αρχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν μόνο τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Προγράμματος, ενώ η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή και της γραμματείας του​​ Π.Μ.Σ..

 

8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν και συνεισφέρουν στη διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων ή στο εργαστηριακό μέρος μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.​​ 

Πέρα από αυτό το επικουρικό έργο, οι φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε επιτηρήσεις γραπτών και εργαστηριακών εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια φοίτησής τους στο Π.Μ.Σ..​​ 

Η ανάθεση του επικουρικού έργου γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.​​ 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν κατά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία τους έχει ανατεθεί επικουρικό έργο να:​​ 

 • παρέχουν το μέγιστο (10) ώρες εβδομαδιαίως επικουρικό έργο, κατά την κρίση της ΣΕ και του αντίστοιχου διδάσκοντα και σε ωράριο που εξυπηρετεί το μάθημα.​​ 

 • ​​ ζητούν την έγκριση του διδάσκοντα για τυχόν απουσία τους από το Τμήμα.​​ 

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να συντηρούν και να παρακολουθούν το​​ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος.​​ 

Το επικουρικό έργο κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή αξιολογείται στο τέλος κάθε εξαμήνου από τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία παρείχε επικουρικό έργο. Ο διδάσκων χαρακτηρίζει την επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή ως «Ικανοποιητική» ή «Μη Ικανοποιητική»

 

 

9 ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ Π.Μ.Σ.

Πόροι του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ​​ Ιωαννίνων, από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από Δωρεές και χορηγίες φορέων του δημοσίου, από πόρους από ερευνητικά προγράμματα, από πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, ή από πόρους του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (δύο 5ετίες) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ. (διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017).​​ 

 

1