Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδασκόμενα Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2019 – 2020.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα πρέπει μέχρι 21/01/2020 να δηλώσουν με email στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού(gradsce@teiep.gr) τα πέντε (5) μαθήματα που θα παρακολουθήσουν.

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Γενική Περιγραφή

Tο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  με έδρα την Άρτα, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορικής και Δικτύων».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Τον Οκτώβριο του 2019 θα λειτουργήσει ο 1ος  Κύκλος του Π.Μ.Σ. «Πληροφορικής και Δικτύων»,  ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων (με τη δυνατότητα τμήμα των διαλέξεων εώς 30% του δευτέρου εξαμήνου να υλοποιείται εξ’ αποστάσεως) και το τρίτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική εργασία.  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.