Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

 Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Πληροφορικής και Δικτύων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, θα διαρκέσει από 06/07/ 2020 Έως 04/09/2020
Έναρξη Μαθημάτων : 1 Οκτωβρίου 2020

Αίτηση Συμμετοχής.doc

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Π.Μ.Σ. υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση στη γραμματεία του τμήματος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Παράλληλα με την αίτηση καταθέτουν και αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση τους. Η υποβολή της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών μπορούν να υποβληθούν προσωπικώς ή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στις δυο περιπτώσεις είναι ευθύνη του υποψηφίου να ζητήσει αριθμό πρωτοκόλλου και υποχρέωση της Γραμματείας να εκδώσει και να παραδώσει το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

  1. Συναφές πτυχίο*
  2. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον επίπεδο Β2
  3. Γενικός βαθμός πτυχίου
  4. Ερευνητική εμπειρία
  5. Συγγραφική εμπειρία
  6. Εμπειρία παρουσίασης σε επιστημονικά συνέδρια
  7. Εργασιακή εμπειρία
  8. Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).
  9. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

Τα πρώτα δύο (2) κριτήρια, 1) Συναφές πτυχίο και 2) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη δυνατότητα συμμετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Έλλειψη των ανωτέρω προαπαιτουμένων, οδηγεί σε αποκλεισμό από περαιτέρω κρίση για επιλογή φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

*Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το συναφές πτυχίο να αντικατασταθεί από αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής ή σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (εφόσον ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αντικατασταθεί η Βεβαίωση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 με απόδειξη ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή με απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι απόφοιτος αγγλόφωνου δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ιδρύματος είτε μετά από γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα που θα υποβληθεί ο υποψήφιος από την Επιτροπή αξιολόγησης.

** Φοιτητές που δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αναφέροντας ότι αναμένουν να λάβουν το πτυχίο τους το Σεπτέμβριο 2020.